Namaz k baad ki ziyarat batayeh??

insan agar pabandi rakhe ke namaz ke baad ziyarate ashoora padhe to yahi kaafi hai
hamare aksar ulama ziyarate ashoora ko har namaz ke baad padha karte the