namaz mein wazib zikr aur tashahud ke baat salavaat ke sath Va Ajjil farajahum bhi kahne sahi hai

نا کہیں تو بھتر ہے