Namaze Jafare Tayyar ka afjal Tareen waqt Roze Juma Jawale Aaftab se pahle bataya gaya hai. Jawale Aaftab Means kya hai? Namze Subah ke baad iska Afjal Tareen waqt hai kya? *Jawale Aaftab kya hai?*

zawal means midday, jab insan ka saaya bilkul chhota hokar Phir bada hone lage