Namaze Shab Night(Raat) me 11:00 pm baje ke baad padh sakte hai kya? Agar mai Namaze shab night me 11:00 pm baje ke baad padhkar sota hu to kya namaze shab padhne ka sawab milega mujhe.

Isha ke baad kisi bhi waqt parh sakte hain Aur sawaab milega