Nikah me Ijab humesha ladki se hota hai ? Kya gawaho ka hona zaroori hai?

Nikah me hamesha:
Eejab Larki ki taraf se
Qabool Larke ki taraf se
Sharan Gawah ki zaroorat nahi hai agr che samaji aur Qanooni taur se hoti hai