nikah me kya eijab humesha ladki ki taraf se hi hota hai? agar Yeh sahi hai to phir ladki se kyun pucha jata hai ke tumhe Yeh nikah qubool hai?

Salamunalaikum
G Han Eejab hamesha ladki Ko taraf Se hi hota hai Jub eejab ladki Ki taraf Se hai tu qubool ladke Ki taraf Se hoga is liye ladke Se poocha jata hai
Wassalam