Q1. Namaz me Topi pahenne se mutallik koi Hadis ya Riwayat?

Q2. Namaz me topi pahenna kya hai ( mustahab / makruh / mubah / wajib / …)?

Kuch nahi