"Duniya ki mohabbat shari buraio ki jad hai" ye maula ka kaul kis book me hai? Page no, khutba no

Tohful oqool page 215; Khesale sadooq page 20, isme yahi rawayat imam sadiq se h