ramzan ke eitekaf me kya activities honi chahiye

koshish kare tamam haraam ko tark kare, tamam wajib ko anjaam de mustahab ko baja lae aur makroohat ko tark kare