rasulalah ne kabhi apni zindagi me Yeh kaha tha ke mere jaanasheen khaleefa kehlayenge. jab umar ne abubakr ki bayet ki to kiya umar Aur abubakr ne Yeh lafz ikhtiyar kiya

Salam Jab paygham s a w. Ne dawate Zulashira me elan kiya tab farmaya tha mera wazir w Khalifa