Sadqa aur wajib sadqa mein kia farq hai?
Wwajib sadqa kinko de skty hain aur normal sadqa kisko?

Wajib sadaqah zakat hai, ya fitra. Yeh sirf Syed hi kisi mustahiq syed ko de sakta hai.
Mustahab sadaqah Kisi bhi zarooratmand ko de sakte hain