Sahme Sadat syed ne advance ma aapi skay?

Pachi jyare khums ni tarikh aave etle e advance money ne sahme Sadat ma thi minus kri daie to

Ha qaraz aapi shakay ane jyare aapdi tarikh aave etle ema thi lay shakay.