Salaamun Alaykum, Kya khaak e shifaa se Roza khol sakte hay

ji, lekin khake shifa sirf tabarrukan kha sakte hain ghaza nahi bana sakte baqiyakhak khana saheeh nahi hai