salamunalaikum.
Agar jamat namaz me pesh imam ka wuzu tut jaa e to kya hoga??
agar aap ka jawab ye hai k namaz mamun puri kara dega to kya mamun k liye bhi wohi shart hai jo pesh imam k liye thi?.

W alikum Salam, agr pesh Imam ka wozu buch namaz me batil ho jae to 2 raste hain, ya imam kisi aur ko imam bana dega aur wo jamat puri kraega ya sab apni namaz furada puri karenge.
Ji jo dusra Admai imam ki jagah imam banega uske bhi wahi imam ke sharaet hain