stock market mein trading karne ke kya hukm hai? pls wazeah taur par bataye. shukriya

halal products company ke shares lena halal hai .