Surah no. 16 An- Nahl ayat no. 63

Yaha Allah allah ki qasam kha rha hai iska matlab kya hai .

Qayamat ke din jab log mukar jayenge ke Allah ne Rasool nahi bheja