Surah tauba ki ayat no 4 and 5 jisme Mushriqeen ko qatl krne ko kaha gya hai hamey uska context janna hai

Jab mushrik jang kare us waqt ke liye kaha gaya hai