Taqleed wajib hai?

Ya mujtahid banney ya ihtiyat karein. Agar Nahi hosakta tou phir Taqleed karlein. 3 mein se ek karna parega deen ke masail jaaney keliye