Tayammum ki niyat kya hogi?

jis had tak khoon ko paak kar sakta hai kare ga phir niyat kare ke gusl ke badle tayammum karta hun qurbatan ilalallah