Tho is ka mtlb hai ka koi ehtiyat nhi kare tho b theek hoga ??

G Han shariat ko jo ahkam hain woh bayan kar diye sadaqa hifazat aur salamati ka behtareen zariya hai