می توانم ریش من را کوتاه کنم؟ منظورم trimming the beard and not clean shave

ميشود كوتاه كرد ولي نه به اندازه اي كه مردم گويند ريش ندارد