What is Aqeeqa? Kya ye zaruri hai? Or Iska tariqa kya hai

Aqeeqa is mustahab. Sarr ke baal munda ke uske wazan ki chandi sadaqah mein di jaati hai. Jaanwar zabah kiya jaata hai