what is Sajde saho

namaz me bhool kar kisi cheez ko kam ya zada karne se sajde saho karna hota hai jaise ke agar tashhud bhool jae ya bhool kar pahli rkat me tashahud padh le