what's the difference between Umrah Tamatuh and Umrah Mufridah?

dono umra hain bas zara sa farq hai, tamattuh Sirf shawwal zilqadah zilhijjah me hota jab ki mufredah kabhi bhi…… Tamattuh ka ahram 5 khaas jagah se bandhte hain lekin mufredah me haram ke qareeb se bandh sakte h,,,,, tamattuh me sar nahi Munda sakte mufredah me akhtiyar h,,, tamattuh me tawafe nisa nahi hai mufredah me hai,,,, isliye ki umrae tamattuh hajje tamattuh se qabl hota h