Wudhu me bahoot se afraad masah karne se pehle dono hatho ko mila lete hai aur hatheliyo ko apas me mila lete hai. Ayse soorat unke wuzu ka aur namaz ka kya hukm hoga?

Wudu teek hay