Ye pochna the jo mustahab namz jo hoti hai jo zohr se pehle or asr se pehle or mghrib ke bd or Ishan ke bd padhi jati hai kya hm zohr or asr ki wajib padhne ke bd dono mustahab zohr or asr ki ek sath padh sakte hain or same chiz mghrib ke sath kr sakte hain ya hmko jo btya gya hai usi tarah padhni hai, zohr ki zohr se pehle or asr ki asr se pehle or maghrib ki mghrib ke bd or Ishan ki ishan ke bd mien

Ziada sawab isi mai hai kai jou waqt bataya gaya us waqt parhain