Yeh kaha jaata hai ki Nahjul Balaghah ke khutbah numer 226 me " fulan fulan" se murad Umar hai.
Iss baat ka dawa Ibn Hadid ne apni Sharha me bhi kia hai ki Sayyed Razi ne khud " fulan fulan" ke lie footnote me likha hai " Umar".
Lekin aaj kal ki Nahjul Balaghah ki kitabon me Sayed Razi ki yeh footnote maujood nahi hai.
Toh iski wajah kya hai ki Umar ka naam chupaya gaya hai..
Aur Maula Ali ne Umar ki tareef kyu ki?

Mola ne Umar ki tareef nahi ki hai.